ලෝහ පළඟ වැඩමුළුව - Jingwan මුල් පිටුව තිරෙන් පිටුපස කසු කුසු වෝල් භූෂණ Co., Ltd.

ලෝහ පළඟ වැඩමුළුව

ලෝහ පළඟ වැඩමුළුව

ලෝහ තහඩු වැඩමුළුව 2011 සැප්තැම්බර් මස අවසන්, සහ නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරන ලදී

සඳහා CNC බහු-හිස පන්ච් මහාසෑය

සඳහා CNC මහාසෑය බහු-හිස පන්ච්

ඇඳ නවන

ඇඳ නවන

planer

planer

හයිඩ්රොලික් කපන යන්ත

හයිඩ්රොලික් කපන යන්ත

වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා සූදානම් ද? නිදහස් උපුටා සඳහා අප අමතන්න අද!