එක වහලක් සේවය - Jingwan මුල් පිටුව තිරෙන් පිටුපස කසු කුසු වෝල් භූෂණ Co., Ltd.

එක වහලක් සේවා

එක වහලක් සේවා

එක වහලක් ක්රියාවලි ගැලුම් සටහන 

එක වහලක් ක්රියාවලි ගැලුම් සටහන

අපගේ සේවා

අපේ සමාගම සුදුසුකම් ලත් සංස්ථාව එක වහලක් සේවා සපයන හා, එහි ප්රධාන ව්යාපාර ඇලුමිනියම් පැතිකඩ, ඇළුමිනියම් තහඩු, ෆ්ෙලෝෙරොකාබන් ආලේපය, යකඩ, නිෂ්පාදන හා මල නොබැඳෙන-වානේ නිෂ්පාදන සැකසුම් සහ නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය ඇතුළත් වේ.

කාර්යාලය පරිසරය